Historie

 Vznik organizovaného včelaření v Sehradicích se váže k datu 26.března 1934, kdy se 20 místních včelařů
 na společné schůzi usneslo založit včelařský spolek pro Sehradice a okolí. Jednáním s nadřízenými orgány byl

pověřen p.Šenovský Josef č. 91a 9.dubna 1934  byl tento spolek povolen.

    Dne 12.května byla svolána ustavující schůze a v prvních spolkových volbách zvoleni byli

za předsedu Šenovský Karel č.69, za místopředsedu Polách Alois č.9, za jednatele Šenovský Josef č.9

za pokladníka Vašina Jan č.102, Bača Stanislav č. 5 a Žáček Vladimír č. 31.Voleno lístky nadobu jednoho roku.
Této ustavující schůze se zúčastnilo 24 členů.Údaj o počtu včelstev se nám nezachoval.
Výbor v tomto složení pracoval s malými obměnami až do r.1950.

NařízenímZemského ústředního včelařského spolku Moravského o pevných obvodech včelařských spolků přistoupili

v roce 1941 do sehradského spolku včelařiz Horní Lhoty, kteří byli doposud zapsáni ve včelařském spolku

v Pozlovicích nebo ve Zlíně.Byli to Fr. Machala, Jos. Růžička, Jindřich Mottla Jos. Martykán.

.Bylo rovněž nařízeno povinné odvádění medu a to 1.5kg z jednoho včelstva.

V té době čítal spolek 27 členů,kteří zazimovali 174 rojů.

     V průběhu čtyřicátých let členů spolku i včelstev přibývá, koncem roku 1948 čítá spolek 33 členů

s počtem včelstev 249, jak uvádí tehdejší jednatel př. Stanislav Bača v zápisu z valné hromady.

      V roce 1949 přistoupilo do spolku 15 včelařů ze Slopného s počtem 95 včelstev, čímž se naše společenství
značně posílilo, nový stav - 48 členů s 369 včelstvy. Pro oživení pokladní hotovosti pořádal spolek 5.2.1950 svůj
první ,, Včelařský ples ‚‘‘který se znamenitě vydařil.

Ze zisku 3 200 Kč se zakoupil medomet pro včelaře ve Slopném za částku 1 900 Kč.

Dle pořadí a stanov konati se měli v tomto roce též volby všech funkcionářů spolku, ale poněvadž

Jednota včelařů v Praze měla v ůmyslu vypracování nových stanov (zřejmě z důvodu nových pořádků),

zůstalo dosavadní vedení spolku  ve funkciaž do 21. ledna 1951, kdy byl na výroční schůzi zvolen nový výbor

už i ze včelaři ze Slopného v tomto složení:

          Předseda                             Karel Šenovský  -  Sehradice č.69

          Místopředseda                       František Váňa - Slopné  č.1

          Jednatel                               Stanislav Bača - Sehradice č.5

          Pokladník - hospodář             Vladimír Žáček - Sehradice 4. 31

          Členové výboru                      František Janíček - Sehradice č. 107

                                                     František Zmeškal - Dolní Lhota č. 39

                                                     Josef Březina - Horní Lhota č.4

                                                     Bohumil Váňa - Slopné č. 70

                                                     Vladimír Kozubík - Slopné č. 75

   

V roce 1957 mění svůj název Jednota včelařů v Praze na Československý svaz včelařů .Včelařský spolek
v Sehradicích je nově pojmenován jako Základní organizace Československého svazu včelařů-pobočka Sehradice.

V tomto roce, ve dnech 23. a 24. listopadu, byl v místní škole uspořádán kurz pečení medového pečiva ,

který vedla paní Burianová z Uh. Hradiště.Zůčastnilo se ho 17 žen. V neděli 24. listopadu odpoledne byla

v kulturním domě v Sehradicích výstava výrobků účastnic kurzu s názvem,,Co všechno lze z medu udělat" a také

ochutnávka medoviny. Večer pak následovala taneční zábava na které se výrobky dražily.

 Pro vzdělávání včelařů byla také uskutečněna přednáška s filmem na tema,, Rok na včelíně a zpracování vosku",

kterou provedlučitel František Vlček z Jasenné.

   V prosinci 1958 odchází na věčnost zakladatel a předseda spolku př. Karel Šenovský a na jeho místo je
zvolen př. Josef Růžička z Horní Lhoty.Tuto funkci vykonával  do r.1964, kdy v řádných volbách zvolen nový výbor

ve složení: předseda  Bohumil Váňa Slopné č.133, jednatel Frant Janíček Sehradice č, 107,

pokladník Vl. Žáček Sehradice č. 31

Další kurz medového pečiva se konal v listopadu roku 1963 v sehradicích a o tři léta později ve Slponém,

oba pod praktickým vedením učitelky medového pečiva paní Pavly Vlčkové z Jasenné.

Po skončení kurzu ve Slopném uspořádána byla výstava výrobků spojená s výstavou ovoce.

V šedesátých létech se objevují první příznaky roztočové nákazy, tehdy zvané akarinoza.

Včelaři musí zasílat vzorky včel na vyšetření.
V roce 1966 bylo ve spolku organizováno 51 včelařů a zazimováno 327 včelstev.

   Zde nastává mezera v informacích,další zprávy nám přináší zápis z výborové schůze 16.12.1973,

kdy za předsedu spolku byl zvolen Josef Hlavenka Slopné č.106, jednatel Vlad. Petrův Sehradice č.148
a pokladník Vlad. Žáček Sehradice č. 31.

 

V roce 1974 - při příležitosti 40. výročí založení včelařského spolku, byla uspořádána v kulturním sále

ve Slopnémvčelařská výstava.Vydáván je 2x ročně pro potřeby členů Včelařský zpravodaj.

Opět pořádány kurzy medového pečení, v roce 1977 v Horní Lhotě a

v roce 1981 ve Slponém s následnými prodejními výstavami.

Pořádáno také několik tanečních zábav, vzdělávací přednášky a také poznávací zájezdy

do šlechtitelské stanice v Zubří a do Rosic.

V roce 1978 odchází ze zdravotních důvodů z funkce pokladníka - hospodáře Vladimír Žáček Sehradice č. 31,

zakládající člen spolku a jedenz nejaktivnějších včelařů v regionu. Zabýval se také výrobou mezistěn na ručním lisu.

 Na jeho místo nastoupila paní Marie Martincová z Dolní Lhoty.

   V roce 1986 odchází ze zdravotních důvodů dosavadní předseda př.Hlavenka Josef a jeho místo

přebírá místopředseda př. Kozubík Ladislav Slopné č, 137.

V řádných volbách v roce 1988 zvolen za předsedu př. Kozubík Lad., jednatel př. Petrův Vlad.
a pokladní pří.Martincová M.

 V neděli 18.3.1990 se konalo v areálu ZD Olšava okresní kolo soutěže mladých včelařů,,Zlatá včela“,ve které zápolily

včelařské kroužkyz Napajedel,Zlína a Sehradic. I když  naši mladí včelaři neobsadili žádné první místo ze 3 kategorií,

prokázali dobré vědomostia rozhodně si neudělali  ostudu.

   Počet včelařů v r.1990 je 45 a zazimovali celkem 343 včelstev.Od této doby začalo ubývat jakvčelařů, tak včelstev.